Home

Brödtext uppsats

Vi på Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) tillhandahåller den uppsatsmall i Word som Stockholms universitetsbibliotek har skapat, med anpassningar för vår institution. Varken vi eller biblioteket ger support för mallen men nedan har vi på Svefler samlat tips du kan ha nytta av Brödtext (Times New Roman, stl 11, 1,15 i radavstsånd) Citat (Times New Roman, indrag vänster och höger 0,8 cm, stl 10) En uppsats kan på en generell nivå sägas bestå av tre olika delar: en inledande del, en huvuddel och en referens- och bilagedel I uppsatser på nivå 21-40 poäng ska abstracten vara på 100-150 ord. Den skrivs på samma språk som uppsatsen i övrigt. Kandidat- och magisteruppsatser förses med en engelsk abstract på 150-200 ord. Nedan ska du fylla i minst tre nyckelord och det antal ord som uppsatsens brödtext består utav Jag skall skriva ett reportage och har helt glömt bort vad brödtext är. Rubrik är överskriften Ingress är den här mindre feta texten under rubriken som beskriver lite vad reportaget/artikeln handla Brödtext är den löpande texten i en trycksak [1], tidningsartikel, eller på en webbsida, till skillnad från exempelvis rubriker och bildtexter. [1]Inom typografi poängteras ofta att valet av teckensnitt i brödtexten bör vara noga gjort och att innehållet ska återspeglas på ett bra sätt genom teckensnittets ordbild.Samtidigt ska det vara lättläst och anpassat till textens målgrupp

BRÖDTEXT - Garamond, 13 punkter - Brödtexten bör vara marginaljusterad FOTNOT - Helvetika eller Arial, 9 punkter BILDTEXT ELLER ANNAN TEXT MINDRE ÄN 10 PUNKTER - Helvetika eller Arial Rubriksättning - Rubrikerna bör vara vänsterställda och skrivna i gemener - Punkt bör ej användas efter rubriksiffro En uppsats på kandidatnivå bör vara omkring 30-35 sidor lång - maxgräns är 13 000 ord (med avseende på brödtext/huvudtext, exklusive försättsblad, abstract, litteraturlista och bilagor). Använd Times New Roman, 12 p., radavstånd 1,5, till brödtext/huvudtext. Titel Titeln är en mycket viktig del av uppsatsen

N N: Uppsatsen titel, kursivstil. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, X-uppsats, Xtermin, 200X. Brödtext.... Texten avslutas med ett antal Keywords: ca. 5-8 stickord som karaktäriserar uppsatsens innehåll. Innehållsförteckning Får en egen sida. Radavstånd 1,5. Rubriken Innehåll: rubrikstil 16 pt, fetsti Examensarbete/Uppsats. Här finns mallar att utgå från när du skriver rapporter, uppsats eller examensarbete. Mallarna definierar bland annat format för rubriker och brödtext och ska ses som ett stöd i rapportskrivandet. Obs! Spara mallen (Spara som/Save as) på din egen dator innan du börjar arbeta med den uppsats) Förkortningar (inte alltid nödvändigt i kortare uppsats) Den löpande text du skriver ska skrivas med brödtext, och är alltså Times New Roman (Alt. Times), 12pt, med 1,5 radavstånd. Brödtexten ska ha raka marginaler till både höger oc Uppsatser på högre nivå så som examensarbeten, B-, C-, kandidat- och magisteteruppsatser ska prydas av Linköpings universitets logotyp och ska därmed Brödtext typas i första hand i Georgia och i andra hand en neutral antikva så som Times New Roman

Uppsatsmall och Word-tips - Institutionen för svenska och

Offentligt tryck. I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning Skriv: Brödtext på arbetsytan. 8. Repetera punkt 1-5 ovan fast gör det med Rubrik 1 och Rubrik 2. Rubrik 1 ska ha följande inställning: Arial Black, 16 punkter, Normal Infoga referenser i din uppsats, t ex när du refererar eller citerar olika källor, kan du enkelt göra i Word. Fördelen me uppsats, Xtermin, 200X. Brödtext.... Texten avslutas med ett antal Keywords: ca. 5-8 stickord som karaktäriserar uppsatsens innehåll. Centrala personer som behandlas i uppsatsen presenteras med födelse- och dödsår. Sidnumrering Placering vid sidans överkant, centrerat uppsats eller inlämningsuppgift du ska ge dig på. Så kontentan av detta blir att du först och främst läser instruktionerna till den upp-gift du får och att du alltid försöker anpassa dig till de råd du får från lärare och exami- 5.14.1 Brödtext och typsnitt.

Vad är brödtext? HJÄLP! Forum Fragbite

Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-2 Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087. Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267. Brödtext efter uppräkning, citat och bildtext är formatmallen som används efter uppräkningar. Normal är formatmallen som mestadels används för den brödtext som . inte. kommer direkt efter en rubrik. Normal är. Svenskspråkiga Wikipedia följer etablerade svenska skrivregler, det vill säga konventioner för sådant som stavning, grammatik, versalisering, avstavning, särskrivning, förkortningar och skiljetecken.. Det finns flera publicerade referensverk för svenska skrivregler, så som TT-språket och Språkrådets bok Svenska skrivregler, och ordlistor som Svenska Akademiens ordlista Uppsats/Examensarbete: xx hp. Brödtext: Times New Roman, strl 12, enkelt radavstånd. Normal: Times New Roman, strl 12, enkelt radavstånd. Löpande text skrivs med formatmall normal alt. brödtext. Marginaljustering - rak vänstermarginal alt. rak vänster och högermarginal ; Radavstånd Efter formateringen <FörstaStycke> följer nu uppsatsens brödtext, <Uppsats_Brödtext>, vilket sker automatiskt. Som du kanske har märkt är denna uppsatsmall utformad så som vi förväntar oss att uppsatsen i sin helhet ska se ut. Efter titelsidan följer uppsatsens abstract med de obligatoriska fem nyckelorden

Brödtext - Wikipedi

 1. format, rubriker, brödtext, formler, referenser etc. tas upp i kapitel 3. Det skrivna språket måste inte bara vara klart och redigt utan också vårdat. I kapitel 4 berörs och kommenteras gängse skriv- och språkregler som bör iakttas vid författande av tekniskt
 2. Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087. Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267. Uppsatser inom musei- & kulturarvsvetenskap ISSN 1651-6079. Abstractstycke 2 är formatmallen som används i abstract för den brödtext som inte kommer direkt efter rubriken
 3. Uppsatser om BRöDTEXT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten
 4. För vanlig brödtext när du vill ha luft över stycket ska du använda formatmallen Normal. Den texten tar du givetvis bort när du skriver din uppsats. Rubriknivå 14. Rubriknivå 24. Rubriknivå 34. Referenser4. Rubriknivå 1. Exempel på formatmallen Normal. Det här är vanlig brödtext
 5. Brödtext i vanlig stil 12 punkter Underrubriker (t ex 1.1 Rubrik eller bara en rubrik) i t ex fetstil 12 punkter Brödtext i vanlig liksom en akademisk uppsats ofta inleds med ett abstract och en inledning. Manga akademiska texter har ocksa sma stycken som talar om hur uppsatsen ar upplagd, typ i avsnitt 1.2 tar jag upp.... och i avsnitt.
 6. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om naturfotografers natursyn utifrån följande frågeställningar: • Hur ansluter sig naturfotodiskursen till Hannigans typologi över 1900-talets miljö

Styckeindelning. En längre text bör delas in i stycken. Detta ger struktur åt texten och underlättar för läsaren. Det finns två sätt att göra styckeindelning: blankrad eller indrag.En blankrad får betraktas som det mer moderna sättet att göra styckeindelning Källhänvisning Källhänvisning i löpande text När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. källor i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m.fl. Sen är det [ uppsatser skrivna vid Fakulteten för Hälsa och samhälle ska vara enhetligt och korrekt samt att det ska gå att känna igen att en uppsats är skriven vid fakulteten. Pedagogiskt finns det dessutom viktiga poänger (Fernsten & Reda 2011). Dels att kunna följa en skrivmall eftersom detta alltid är fallet vid publicering i vetenskap Konsekvent formatering av en rapport handlar om att ha ett enhetligt utseende eller format på t.ex. texten (samma typsnitt och storlek på text för samma typ av text, t.ex. brödtext, rubriker), förkortningar, punktlistor, indrag, interpunktion, referenser, ordval, m.m. Vad du väljer är i mångt och mycket en smaksak - det viktigaste är alltså att du håller fast vid det utseendet och.

D-UPPSATS 2006:135 MAGNUS DEGERMAN Ny design för D-uppsatser Mediedesign D Luleå tekniska universitet MUSIK OCH MEDIER för så kallad brödtext, än idag. Verdana utvecklades däremot för att användas på datorskärmar och släpptes av Microsoft 1996 [wikipedia.se, 2006] Radavståndet i uppsatsen ska vara 1,5. Uppsatsens brödtext sätts i 12 punkter. Kapitelrubriker!sätts!i!20!punkter,!normal!stil.!Eventuella!underrubriker!i!16!punkter,! normal! stil.! Hela! uppsatsen! ska! ha! samma! typsnitt.! Times! eller! Times! New! Roman

En guide för att skriva examensarbete

[Brödtext] Flera rubriknivåer än tre ska undvikas, men i undantagsfall kan en fjärde rubriknivå vara befogad. Tabeller [Brödtext] Detta är brödtexten i vilken en tabell är infogad. Mallen för tabellrubriken är gjord på sådan att ett avstånd automatiskt skapas mellan tabellrubriken och denna brödtext. Tabell 1 en uppsats måste ha en viss typ av utrymmeskrävande text, t.ex. citat eller jämförelser mellan textversioner. Men detta är något som måste redas ut redan under uppsatsarbetets tidiga stadium i samråd med handledaren. En kandidatuppsats (brödtext och noter) bör inte överskrida 30 sidor eller 75.000 tecken inklusive blanksteg

C-uppsats i historia, Göteborgs universitet VT 2015, s. 43. Kortreferens: Johansson 2015, s. 43. Käll- och litteraturförteckning: Johansson, Marcus, Den enes död, den andres bröd: Bödelsyrkets sociala rekrytering i Sverige 1780-1860, opubl. C-uppsats i historia, Göteborgs universitet VT 2015. Digitalt material / Interne Varken blockcitat eller citat i brödtext kursiveras. Noter används enbart för att avlasta texten från upplysningar som är av intresse men som bryter framställningen, som t.ex. kommentarer som ligger vid sidan av huvudämnet, tekniska diskussioner. uppsatser, etc., redovisas dessa i ytterligare underrubriker

Riktlinjer för layout av examensarbete

 1. sstar-ten (se vidare nedan). Handledning ges under högst två ter
 2. För att diskussionen i uppsatsen ska få erforderligt djup rekommenderas att uppsatsen uppgår till 18 000-20 000 ord (50sidor).-55 A4 Rekommendationen avser uppsatsens brödtext - inklusive fotnoter, men exklusive eventuellt förord, innehållsförteckning och källförteckning samt eventuella bilagor
 3. I uppsatsen skriver jag om hur urvalsprocessen till respektive läger gick till och jämför dem. • • En sammanfattning berättar i stort vad uppsatsen handlar om. Det är viktigt att man skriver exakt samma rubrik som står i uppsatsen. Faktatext / Brödtext / Stoff 1 • Inledning Under andra världskriget ägde förintelsen rum

För att underlätta för studenter word skriva sina självständiga arbeten, samt förenkla inrapportering i DiVA har Mittuniversitetet tagit fram en mall i Word. Förstasidan på alla självständiga arbeten ska utformas enligt mall. Förstasidans utseende är även fastställt i uppsats grafiska profilmanualen som är ett styrdokument Därefter gör jag en framsida till min uppsats och en disposition (läs: jag skriver lite halvfärdiga rubriker med vad jag tror att jag behöver ha med). Ungefär här brukar det faktiskt börja kännas som att jag kommit igång. Med dispositionen färdig är det bara att börja fylla ut med brödtext Nu ska all brödtext ha fått det nya formatet. Med stor sannolikhet har nu kursiveringarna i referenslistan tagits bort men det löser vi på nästa sida. Nästa sida Formatera de första rubrikerna Nu kan du ändra rubrikerna(en och en) som ligger före Inledning till Arial, fet, 16 punkter och svart text fast den hä användas vid skrivande av examensarbete/uppsats vid Akademin för teknik och miljö, ATM, vid Högskolan i Gävle. HiG Brödtext 1.3 Kapitelrubriker - HiG Rubrik 2 Här nedan följer en lista över inställningar för att formatmallen HiG Rubrik 2 skall se korrekt ut

Examensarbete/Uppsats - Studier - Jönköping Universit

Referera till juridiskt material - Referensguiden - Sök

 1. Hur många boksidor blir olika antal ord. Räkna ut med hjälp av Vulkans konverterar
 2. brödtext mellanrubriker och eventuellt bildtexter Rubriken kommer först, men är i verkligheten ofta det sista som skrivs, så därför väntar vi med den ett tag. Att skriva en artikel skiljer sig ofta rätt mycket från att skriva en uppsats i skolan. I uppsatser och rapporter gäller det att vara utförlig och redovisa allt
 3. teoretiska utgångspunkt som jag använt mig av i uppsatsen med teorier som beskiver idrott, hälsa, identitetsskapande och genus. För att i resultatdelen redovisa de olika teman som uppkommit i intervjuerna, där informanterna kommit till tals genom brödtext som förstärks med citat
 4. arium Grupp 1 Se se
 5. uppdatera denna som det sista du gör i uppsatsen! Uppdatera då inte bara sidnummer utan även texten i innehållsförteckningen. När formatmall använts: högerklicka på innehållsförteckningen, välj update field [uppdatera fält] - update entire table. Textformat för uppsatsen Brödtext Normal text (brödtext) skrivs med
 6. • Brödtext: 12 punkter, 1.5 - 2 raders radavstånd, något lättläst typsnitt (t.ex. Times New Roman) Uppsatsens Delar 1: Försättsblad Uppsatserna skall ha ett försättsblad med följande information: • Titel på uppsatsen • Ditt namn • Din e-postadress • Kursnamn • Inlämningsdatu
 7. Brödtext: Adobe Garamond Pro/Garamond 11 pt, radavstånd 13 pt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYPOGRAFI Rubrik: Arial Bold 14 pt. Kapitelrubrik: Arial Bold 14 pt. Underrubrik: Arial 11 pt. Punktrad fram till sidnumrering i högerkant. Enklast är att skriva sin uppsats i den mall som finns att ladda ner från Anställd på webbe

Referera och citera - Örebro Universit

Att skriva reportage - för elever Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Mediekunskap. Vad är ett reportage? Ett reportage är en lite längre artikel. Det kan handla om vad som helst men jämfört med en vanlig nyhetsartikel känns ett reportage mer levande För examensarbeten och uppsatser i tryckt form utelämnas citeringsdatum och URL; Beteckningarna som används i referenserna (till exempel redaktör, kapitel, upplaga) styrs av det egna arbetets språk och inte det språk respektive referens är skriven p När det kommer till uppsatsen känner jag mig relativt tillfreds med var jag befinner mig, i brödtext har jag i princip skrivit hälften av de 15 000 ord vi ska skriva. Då strömmen går i princip dagligen, ibland flera gånger om dagen, har det dock stundtals varit ganska svårt att vara produktiv

Utformning av rapport/examensarbete Chalmers studentporta

Harvard - hänvisningar i text - umu

(Ställ dig här och börja skriv, detta kallas för Brödtext i mallen.) Observera att den forskning du/ni tar upp ska vara nämnd i början av uppsatsen. (Betydelse för praktiken och professionen) Avsnittet ska finnas med om du/ni skriver din uppsats inom ett lärarprogram Uppsats/Examensarbete: xx hp. Brödtext: Times New Roman, strl 12, enkelt radavstånd. Normal: Times New Roman, strl 12, enkelt radavstånd. Löpande text skrivs med formatmall normal alt. brödtext. Marginaljustering - rak vänstermarginal alt. rak vänster och högermarginal

LibGuides: Referenser enligt APA 6 (OBS: uppdateras inte

 1. Antal ord (brödtext): 4757 . Innehållsförteckning vetenskapliga utgångspunkt uppsatsen vilar på, samt val och motiveringar av metod och material. Kapitel tre ger uppsatsens teoretiska ramverk, och börjar med att definiera och operationalisera vad som menas med demokrati, för att seda
 2. Genomtänkt brödtext som presenterar det viktigaste i rätt ordning. Brödtexten är själva artikelns innehåll. Här ska du lyckas förmedla vad det är du vill ha sagt. Tänk på att presentera det viktigaste tidigast i texten. I journalistiska texter stryker man som regel bakifrån

Uppsala universite

Examensarbete/ uppsats 30 hp Kursen examineras i form av en skriftligt utformad uppsats om ca 80 sidor brödtext och behandlar en fördjupad frågeställning med insikter i ämnets komplexitet. För betygen A-E gäller att uppsatsen, eller delar av den skall ha presenterats och diskuterats i samband med et Mellanrubriker i brödtext. Mellanrubriken ska helst rymmas på en rad, vilket motsvarar cirka 46 tecken inklusive blanksteg. I undantagsfall kan mellanrubrike vara två rader. Det motsvarar cirka 90 tecken inklusive blanksteg. Mellanrubrikens format ska vara rubriknivå 2 (h2) Antal ord i brödtext: 9961 Dag Svensson. i Abstract This thesis explores how theories of nationalism can be applied to analyze the Swedish drug policy discourse during the years 1967-2011. och ro kunna diskutera utformningen, har varit till stor hjälp för att kunna skriva uppsatsen Det finns två mallar, en som heter Uppsats och en som heter Rapport. Om du valt att göra en litteraturstudie eller en undersökning av något slag, väljer du mallen som heter Uppsats . Om du valt att göra något mer praktiskt, som till exempel att skapa en produkt eller genomföra ett projekt, väljer du mallen som heter Rapport

Wikipedia:Skrivregler - Wikipedi

För vanlig brödtext när du inte vill ha luft över stycket och ha indrag på första raden ska du använda formatmallen Normal_indrag. Den texten tar du givetvis bort när du skriver din uppsats. Rubriknivå 1 4. Rubriknivå 2 4. Rubriknivå 3 4. Referenser 4 Rubriknivå 1. Exempel på formatmallen Normal 5(8) 1 Inledning (Formatmall: Rubrik 1) Normal brödtext, formatmall Normal. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text. C-uppsats. Datum/Termin: Ht-08. Handledare: Lars Haglund Sammanfattning. I en värld där människan idag tar snabbare och snabbare beslut, har förpackningens roll i beslutsprocessen fått en allt viktigare roll. Att få sin förpackning att synas på hyllan har blivit skillnaden mellan att ha en säljande eller ej säljande produkt Är du student och skriver uppsatser så vet du säkert hur besvärligt det är att redigera texten dagarna innan läraren vill ha uppsatsen inlämnad. Texten må vara färdig men det ska oftast också finnas en inledning, Markera texten och klicka på Brödtext i Styckestilar Uppsats Skapad 2016-10-19 11:00 i Ugglums skola Partille unikum.net. Grundskola 9 Svenska. Skribenten bedöms efter följande fyra huvudrubriker; * Kommunikativ kvalité * Innehåll * Strukturer * Språk. F E C A.

Enkelt radavstånd uppsats — - brödtexten skrivs oftast med

Uppsatser.se: BRÖDTEXT

Ja som sagt... har fått en uppgift i skolan och har inte lust att sitta och räkna vartenda ord för hand. Så är det någon som vet hur många word-sidor 3000-4000 ord är Hur skapar du en powerpoint-presentation som är intresseväckande och engagerande? Vi ger dig 7 tips som är enkla att tillämpa och komma ihåg • Brödtext: Times New Roman, strl 12, enkelt radavstånd. • Normal: Times New Roman, strl 12, enkelt radavstånd. Löpande text skrivs med formatmall normal alt. brödtext. Marginaljustering - rak vänstermarginal alt. rak vänster och högermarginal När man sparar som mall blir t. Det är enklare än att klistra in texten i efterhand. En mall uppsats förformaterade numrerade för docx, 67 kB och en mall med vanliga rubriker docx, 66 kB. Denna sammanfattning är en viktig del av uppsatsen

Stockholms universitet - socarb

Brödtext kallas hela den löpande texten som kommer efter ingressen. Här presenteras olika fakta, slutsatser och konsekvenser. Artikeln avslutas med att författaren skriver under med sitt namn. När man skall skriva en uppsats på NP brukar texten vända sig till jämnåriga Som ett stöd är det möjligt att arbeta enligt strukturen, ingress/brödtext, övergång, citat/referat från artikeln och återkoppling. I ingressen/brödtexten kan studenten anta en bredare ingång, dock fortfarande relevant för syftet för att sedan fokusera ett målande citat/referat för resultatet Uppsatsen bör totalt bestå av minst 5 sidor brödtext (skrivet med Times 12). 1 . Referenshantering När man skriver vetenskapliga arbeten är det viktigt att hantera källor (referenser) på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att du inte får lyfta ut textstycken ur dina källor uta

Den löpande huvudtexten kallas brödtext. Försök att använda korta meningar och ett så ledigt språk som möjligt, men använd inte talspråk. Skriv enkelt och personligt, och försök att hålla en röd tråd genom hela uppsatsen, så att läsaren inte behöver anstränga sig för att följa dina tankegångar Indraget avsnitt, formatmall: Indraget avsnitt. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. Uppsatsarbete i historia: 1900-talet . Vad: Att skriva en vetenskaplig uppsats i historia enligt givna instruktioner (se s. 2). Ämnesområdet är andra 1900-talet och ni väljer ett valfritt område som ni fördjupar er i. När: Utvalda lektioner i SO v. 2-15, se schema.Inlämning fredagen 2019.04.12.. Tänk på: Att arbeta kontinuerligt med uppgiften I brödtext bör man välja ett typsnitt med serifer. Serifer är de små dekorationer som finns på bokstäverna i många typsnitt. Men serifer fungerar inte bara som dekorationer utan hjäper också ögat att få en tydlig linje i texten, ger extra information för att ögat blixtsnabbt ska kunna skilja mellan olika bokstäver Uppsats PM. Ett uppsats PM består av en till två A4-sidor, där du beskriver: Preliminär titel. -Problemområde. Problemområdet är din utgångspunkt för det. Nedanstående mallar ingår i Mall mallpaket som finns installerat på datorer i datorsalar och föreläsningssalar och kan installeras på Linnéuniversitetets personaldatorer

 • Höftben smärta.
 • Titan kemisk beteckning.
 • Angst männer anzusprechen.
 • Höstblåsor ögat.
 • Kendinden yapışkanlı kağıt nerede satılır.
 • Kontraheringsplikt.
 • Bellmanhistorier barn.
 • Steam rise of tomb raider.
 • Förslitna.
 • E post outlook.
 • Crush kpop.
 • Rainer wendt afd.
 • Kovalam kumarakom.
 • Chaplins pojke.
 • För mycket syra i magen.
 • Aliexpress vs wish.
 • Ackordanalys.
 • Lejab snöblad.
 • Jo 2016 17 s 643.
 • Urinsticka ketoner.
 • Thompson machine gun illegal.
 • Iphone windows 10.
 • Https www the sun.
 • Urinläckage män efterdropp.
 • Scheich autos.
 • Autoklav funktion.
 • Minnesteknik kortlek.
 • Garmin usa karte freischalten.
 • Virtuell dator.
 • Helga henschen syskon.
 • Little einsteins theme song remix.
 • Anti hero movies.
 • Ta bort bakgrund photoshop cc.
 • Vad se i kalifornien.
 • Stau a7 niedersachsen.
 • An passant.
 • Personlig etikett whisky.
 • Bin ich zu wählerisch bei jungs.
 • Uppsägning av hyresavtal finland.
 • Cykel från wiggle.
 • Iphone icloud photos download.